การนอนหลับเป็นกระบวนการที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูและซ่อมแซมร่างกาย การนอนหลับที่มีคุณภาพช่วยให้เรามีสุขภาพดีทั้งทางกายและจิตใจ แต่เรามักให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมในห้อ

เด็กวัยเรียนในช่วงอายุ 6-15 ปี เป็นวัยที่กำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่ช่วงการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ จึงต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับช่วงวัย